4 Krachtige Methodieken voor Teambuilding

4 Krachtige Methodieken voor Teambuilding

Spelen als methodiek voor teambuilding

In spel ontdek je dat je je eigen werkelijkheid creëert. Spel, ingedikte tijd, maakt je veel scherper. Het dwingt je focus aan te brengen, waardoor je scherper en beter ervaart en waarneemt dan normaal. Je wordt impulsiever. Je impulsen geven een eerlijk beeld van jezelf. Ze maken je vrijer en directer in de omgang. Hoe meer je je overgeeft aan je impulsen hoe minder vermoeid je zult zijn. Modellen zijn niets zonder ervaring. Spel kan je de werkelijkheid, of zwakheid, van elk model laten ervaren. Door improvisatie kom je in onverwachte situaties terecht. Je kunt leren vertrouwen de patronen los te laten en met nieuwe te oefenen.

Scherp onderhandelen is bijvoorbeeld iets anders dan blokkeren. Wie blokkeert roept frustratie op. Iedereen handelt vanuit zijn verbeelding van de werkelijkheid. Spel leert je bewuster af te stemmen op elkaars verbeeldingen en zo gezamenlijk een nieuwe werkelijkheid scheppen. De spelende mens heeft toegang tot een groter bewustzijn. Door te spelen leer je je in te leven in een ander.

Methodieken voor teambuilding - Levend Stratego

“Niemand dwaalt zozeer als wie meent de enig juiste weg te hebben gevonden.”

Jean de Boisson

Spelen om gewenst effect te bereiken

Methodieken voor teambuilding die spelen als belangrijk component hebben zijn er in overvloed, maar het op de juiste manier inzetten ervan is cruciaal om het gewenste effect te bereiken. Voor het meest optimale resultaat is het belangrijk dat de doelen die een bedrijf heeft gekoppeld worden aan de juiste methodiek. Wij bespreken vier van onze methodieken voor teambuilding (met spelen als belangrijkste component) in dit artikel en vertellen over de praktijkervaringen die wij in de loop van de jaren opgebouwd hebben.

Competenties inzetten

In dit artikel bespreken we de belangrijkste methodieken die wij inzetten bij onze trainingsspelen.
Binnen deze methodieken  worden van te voren besproken competenties vastgelegd. De deelnemers worden vervolgens verleid om bepaalde competenties in te zetten. Door middel van reflectierondes en feedback rondes worden de te leren competenties en de voortgang daarin gemonitord en bijgesteld.

Observeren groepsgedrag of teamgedrag

Methodiek voor teambuilding - groepsgedrag

Spelen kunnen ook dienen ter observatie van het groepsgedrag of het teamgedrag.

Een spel kan dienen als metafoor voor de werkvloer en verschaft door de opzet niet alleen inzicht in hoe men samenwerkt, maar ook waar eventuele mogelijkheden liggen om de samenwerking te verbeteren.

Referentie ervaringen opbouwen

Er zijn ook teamspelen waarin referentie ervaringen gekweekt worden. Voor elke deelnemer bestaat er de mogelijkheid om  aan de hand van te voren vastgestelde doelen het spel te spelen en te kijken of het nieuw gedrag wat ze willen oefenen het verwachte resultaat oplevert.

Het is dus belangrijk om een methodiek op de juiste manier in te zetten, afhankelijk van het doel. Lees hier onze methodieken voor teambuilding met spelen als belangrijkste component en lees over de spelopzetten van bedrijven die wij hierbij hebben mogen begeleiden.

1e Methodiek voor teambuilding: Spel als spiegel

 Je kunt voor spel kiezen als metafoor van je werksituatie. Als wij duidelijkheid hebben over een bepaald probleemgebied in je organisatie, richten we in het spel daar onze focus op. Als het ware wordt in het bedrijf of in het team een spiegel voorgehouden.

Voorbeeldvragen rond deze methodiek voor teambuilding: 

 1. Hoe gaan medewerkers met conflicten om?
 2. Hoe resultaatgericht is het bedrijf?
 3. Wat weerhoudt ons om meer omzet te genereren?
 4. We zijn nogal intern gericht, wat kunnen we doen om meer klantgericht te worden?

Het spel confronteert medewerkers direct met de consequenties van hun handelen. Dat kan in speltrainingen, maar bijvoorbeeld ook in workshops of op symposia.

Voorbeelden van de methodiek: spel als spiegel

 1. Een bank te Amsterdam geeft een training voor nieuwe medewerkers.
  De training heeft tot doel een eerste impuls te geven aan de samenwerking tussen de medewerkers. Spel als spiegelBehalve inzicht in eigen en anders gedrag gericht op samenwerking, gaat het ook om het feitelijke ervaren van samenwerking. De deelnemers produceren onder begeleiding van DOL Events een theaterstuk en
  stemmen daarin regie, techniek, decor en spel op elkaar af.
  Het proces van samenwerken is onderwerp van reflectie: inzichtgevend, stimulerend en teamversterkend.

Methodieken voor teambuilding - ridder en nar

 

2. Het spel “De Innerlijke Ridder” was het antwoord op een vraag van een team van een verzekeringsbedrijf. Dit team wilde de effectiviteit van en het plezier in samenwerken vergroten. Zij gingen met DOL Events op zoek naar ieders specifieke kwaliteiten in het team. Door dit spel, met archetypische rollen als ridder, nar en koningin, werd op een heel elementair niveau duidelijk hoe een ieder in het team stond. Behalve begrip en waardering over en weer, gaf het spel een goed inzicht in kwaliteiten van individu en team als totaal en waar het team in moet investeren.

2e methodiek voor teambuilding: Spel binnen een vaardigheidstraining

Spel kan ook heel specifiek ingezet worden voor vaardigheidstrainingen. Het nodigt uit om te experimenteren en laat glashelder de effecten zien. We bieden met spel een leeromgeving waar deelnemers inzicht krijgen in hun huidig gedrag en vervolgens experimenteren met ander -effectiever- gedrag. De speltrainingen richten zich op het aanleren van specifieke vaardigheden of een gewenste attitude.

 Voorbeelden spel binnen vaardigheidstraining

 1. De ondernemingsraad van een Energie- en Waterleidingbedrijf wil zijn presentatievaardigheden verbeteren. Het gaat hen veel meer om lef en krachtig optreden dan om de formele presentatievaardigheden. In het spel El Presidente gaan we naar een Zuid-Amerikaanse bananenrepubliek, waar het leven al veel meer expressie heeft. De kandidaten voor het presidentschap en hun teams leren te zeggen waar het op staat. Hoe groot is de feedback van een werkelijk publiek!
 2. Kun je een hele concrete luistervaardigheidstraining werkelijk combineren met een moordspel? De managers van een bedrijf leren dat luisteren vanuit vooroordelen levensbedreigende situaties kunnen opleveren. Ook loopt menigeen de grote erfenis van de vermoorde baron mis, doordat ze niet goed geluisterd hebben. Een mooi voorbeeld van het samengaan van leren en spelen.
 3. Wanneer een gebrekkige communicatie tussen verschillende afdelingen een probleem gaat worden, stellen we een spel voor waar de medewerkers er niet aan ontkomen om elkaar dwars door alle geledingen heen op te zoeken. Een afdeling van een ziekenhuis gaat terug naar de Roaring Twenties. In landengroepen worden alle medewerkers gemixt. De Internationale Kunstmanifestatie waar ze in beland zijn, doet een appèl op het ronselen naar kwaliteiten. Een spel dat nog lang op het netvlies is blijven hangen.

3e methodiek voor teambuilding: Spel als ‘ritueel’, een markering in de tijd

Soms vraagt een organisatieverandering om een bewuste markering in de tijd. Denk aan:

 • een feestelijke (her)opening;
 • vanaf nu gaan we het anders doen, de kick-off;
 • afscheid nemen van een belangrijk persoon, product of bedrijfsonderdeel;
 • een fusie tussen organisaties.

Het doel is om een referentie-ervaring neer te zetten die lang als inspiratiebron kan dienen.

Voorbeelden van een spel als ritueel

 1. Een afdeling van een provincie start met een cultuurveranderingstraject. Waar de verbeterpunten komen te liggen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat de gehele afdeling van 80 medewerkers hierbij betrokken zal worden en zelf actiepunten zal formuleren. Het spel “De Bohemers” wordt ingezet als kick-off. De deelnemers gaan terug naar het Versailles van de Zonnekoning, waar ze diverse lagen en taakgroepen op elkaar moeten afstemmen voor één gemeenschappelijk eindresultaat. Het gehele spel is een metafoor voor hun werksituatie. Het spel maakt een aantal knelpunten zichtbaar, waaronder het gebrek aan visie en beleid en het gemis aan samenwerking tussen een aantal onderdelen. De herkenning die het oproept, maakt de vertaling naar de praktijk gemakkelijk.
 2. Een nieuw bedrijf, ontstaan uit een fusie van drie bedrijven, zoekt DOL Events op. Het samengaan is een spannende onderneming voor de gefuseerde bedrijven. De vraag is hoe deze fusie een positieve start kan krijgen voor alle medewerkers en hoe er meer binding ontstaat met het nieuw gevormde bedrijf. We mixen alle medewerkers door elkaar en elk team gaat aan de slag om een reclamefilm te maken voor het nieuwe bedrijf. Dit levert veel inspiratie en samenhang op. Een motiverende start van deze vernieuwing.

4e methodiek voor teambuilding: Spel als versterking en verlevendiging van inhoudelijke vragen

Een dergelijk spel kan goed op een congres, symposium, workshop of andere inhoudelijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Als je meer wilt bieden dan louter inleidingen en presentaties is een levendige en creatieve invulling een fijne aanvulling. DOL Events staat met advies terzijde en denkt mee over een effectief en levendig concept. Wij kunnen de organisatie overnemen, maar ook een bijdrage leveren in de vorm van acts, creatieve workshops of theatrale presentaties.

Voorbeelden van spel als versterking en verlevendiging van inhoudelijke vragen

 1. Een zorgverzekeraar en een patiëntenplatform namen het initiatief om een symposium te organiseren. Ze wilden een levendige, creatieve, interactieve en inhoudelijke bijeenkomst. DOL Events werd ingeschakeld om een concept te maken en een creatieve invulling te geven aan het programma. In nauwe samenwerking werd uiteindelijk een resultaat geleverd waar iedereen buitengewoon trots op was. De creatieve en verbeeldende werkvormen zorgden ervoor dat alle deelnemers actief bij de inhoud werden betrokken.
 2. Hoe betrek je je interimmanagers meer bij de detacherende moedercompany? Door ze een verrassend aanbod te doen en uit te dagen. Dat had een groot consultancybureau voor ogen. Tevens was de doelstelling het informeren van deze interim managers over een aantal werkterreinen van het bureau. Samen met DOL Events werd een quiz ontworpen. Consultants bedachten de vragen, DOL Events zorgde voor concept en creatieve invulling. Om de antwoorden te vinden snelden de interims over de gangen en verwierven al doende kennis én een groter netwerk. Een succesvol resultaat en een boeiende opdracht voor alle partijen!

“Als je denkt dat je er bent, ben je er geweest”
Onbekend

Weten hoe je een spel als methodiek binnen je bedrijf kunt inzetten ? Vraag nu een gratis adviesgesprek bij DOL Events aan.

Over de schrijver

Fred de Heer is eigenaar en artistiek/creatief directeur van DOL.
Hij is tevens coach en creatief consultant, NLP Masterpractioner
en van huis uit Docent Dramatische Vorming. Zijn leven is gewijd aan de promotie van drama- en theaterspel in alle lagen van de maatschappij. Fred werkt samen met een groot aantal
gekwalificeerde acteurs en spelbegeleiders.

Reactie plaatsen