Page content

Algemene voorwaarden

Artikel I: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die direct of indirect door DOL worden gedaan resp. gesloten, tenzij door DOL uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk zal zijn afgeweken.
 1. Indien de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert, zullen bij strijdigheid van bepalingen de voorwaarden van DOL prevaleren, tenzij DOL uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze voorwaarden afwijkende bepalingen.
 1. Alle aanbiedingen gaan vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.
 1. Door opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

Artikel II: totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van DOL zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen en andere gegevens in brochures die door DOL worden verstrekt omtrent het uiterlijk van de te leveren diensten bedoelen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven en zijn voor DOL niet bindend. Kennelijke fouten en vergissingen in publicaties binden DOL evenmin.
 1. Offertes worden schriftelijk verstrekt en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening. Zonder tegenbericht beschouwt DOL de offertes na de veertiende dag van dagtekening als geannuleerd.
 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van DOL door de opdrachtgever.
 1. Elke overeenkomst met DOL, die valt onder deze voorwaarden, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever op grond van de door DOL in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig is.

 

Artikel III: prijs

 1. Alle prijzen zijn netto-contant, zonder korting en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 1. DOL is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op grond van zodanige omstandigheden, dat waren die DOL bekend ten tijde van de overeenkomst, deze tot een andere prijsvorming zouden hebben geleid.

 

Artikel IV: wijzigingen

 1. Indien mogelijk kan de opdrachtgever tegen vergoeding van € 250,– administratiekosten wijzigingen in een geboekt programma aanbrengen. Indien de wijzigingen het karakter van een annulering in zich dragen is DOL gerechtigd de van toepassing zijnde annuleringskosten in rekening te brengen.
 1. Indien deze wijzigingen betrekking hebben op het aantal deelnemers wat gaat deelnemen aan het evenement kan tot 2 weken voorafgaand aan de dag van uitvoering, het aantal deelnemers kosteloos worden aangepast. Van 2 weken tot aan de dag van het evenement wordt het aantal deelnemers in rekening gebracht wat 2 weken voorafgaand aan het evenement is opgegeven. Alleen als het er meer zijn worden deze extra deelnemers in rekening gebracht.

Artikel V: betaling

 1. Aanbetaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen de in de opdrachtbevestiging genoemde termijn(en). De laatste termijn dient uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van het evenement te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het restant dient uiterlijk 1 week na het evenement overgemaakt te worden op de rekening van DOL.
 1. De betaling dienst steeds zonder korting of verrekening te geschieden ten kantore van DOL of door overmaking op één harer bankrekeningen.
 1. Bij niet of niet tijdige betaling wordt de overeenkomst door DOL na sommatie als geannuleerd beschouwd. Alsdan is opdrachtgever een bedrag verschuldigd als bedoeld in artikel VI van deze algemene voorwaarden. Eventuele aanbetalingen worden verrekend met de annuleringsbedragen als bedoeld in artikel VI.

Artikel VI: annulering

 1.  Bij annulering en ingrijpende wijzigingsverzoeken die het karakter hebben van een annulering, is de opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:

-na tekenen van het contract: 10% van de totale boekingssom

-tot 14 dagen voor aanvangsdatum: 25 % van totale boekingssom.

-14 dagen tot 7 dagen voor aanvangsdatum: 50 % van de totale boekingssom.

-van 7 dagen voor aanvangsdatum tot op de dag van aanvang zelf en daarna 100 % van de boekingssom.

 

 1. Voornoemde annuleringsbedragen dienen binnen 10 dagen na de dag waarop annulering heeft plaatsgevonden te worden voldaan. Vanaf de dag dat betaling dient te geschieden, is opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 % over het annuleringsbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 1. Ingeval DOL zich voor invordering van de hulp van derden heeft verzekerd, zal ter keuze van DOL de opdrachtgever worden belast met de werkelijke kosten der inning dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 % van de aan DOL verschuldigde hoofdsom, renten en kosten.

 

Artikel VII: aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst dient rekening te worden gehouden met de opzet van de aard van de overeenkomst en de hiermee samenhangende specifieke omstandigheden, alsmede met de fysieke gesteldheid van de deelnemers. DOL is niet aansprakelijk voor ontstane materiële of immateriële schade voor de opdrachtgever of derden, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van personeel, of daarmee gelijkgestelden, van DOL.
 1. Indien en voorzover DOL aansprakelijk mocht zijn wegens onvoldoende of onjuiste uitvoering van de overeenkomst, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten hoogste € 500.000,– per gebeurtenis. Een schadeclaim dient binnen zes maanden na de uitvoering van de overeenkomst bij DOL aangetekend te worden ingediend, bij gebreke waarvan alle vorderingen uit dien hoofde tegen DOL vervallen.

Artikel VIII: onvoorziene omstandigheden

 1. In het geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst door DOL ten gevolge van een niet aan DOL toerekenbare tekortkoming, is DOL gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de uitvoering van de overeenkomst. DOL verplicht zich om de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en in overleg een alternatief programma aan te bieden of anderszins voorzieningen te treffen.
 1. Indien de aanpassingen de aard en het karakter van de oorspronkelijke overeenkomst voor de opdrachtgever op een onredelijke wijze aantasten, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. DOL is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding van schade jegens de opdrachtgever.

Artikel IX: verplichtingen opdrachtgever/deelnemers

 1. Opdrachtgever is verplicht erop toe te zien dat de deelnemers zich gedragen naar de aanwijzingen van DOL en haar personeel, of daarmee gelijkgestelden. Deelnemers die hinder of last veroorzaken kunnen uit het evenement worden verwijderd.
 1. Het wordt op prijs gesteld als er een verwarmde kleedkamer met warm en koud stromend water voor de artiesten en/of uitvoerders van diensten is geregeld. Er dient minimaal een goed afsluitbare en bereikbare kleed- en opslagplek te worden aangeboden.
 1. De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wordt geacht de gecontracteerde artiesten en/of uitvoerders van diensten 2 gratis consumpties per uur aanwezigheid aan te bieden. Als niet in alle redelijkheid kan worden aangenomen dat de gecontracteerde artiesten en/of uitvoerders van diensten voor vertrek naar de in het contract genoemde locatie gegeten hebben, is het aanbieden van een maaltijd gewenst en zijn de cateringkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel X: auteursrechten

 1. Alle spel– en evenement ideeën zijn gedeponeerd bij de Belastingdienst, afdeling successie en registratie, en zijn eigendom van DOL.
 1. De opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste afdracht van eventuele voor de uitvoering verschuldigde BUMA-rechten.

Artikel XI: toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.
 1.  Voor zover de wet zulks toelaat, is de competente rechter te Amsterdam, of ter keuze van DOL, bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben.

 

Comment Section

0 reacties op “Algemene voorwaarden

Plaats een reactie


*